در این قسمت سوالات متداولی که توسط مشتریان محترم مطرح گردیده ، پاسخ داده شده اند.

پاسخ : شرکت تولیدی نایلون سرا بمنظور حفظ کیفیت نایلون های تولیدی و نیز بهداشت آنها با توجه به مصارف دارویی و غذایی برخی از مشتریان ، فقط و فقط از مواد دست اول برای تولید استفاده می نماید.